ჟურნალის მიზანი

ჟურნალის მიზანია, ხელი შეუწყოს ბილინგვური განათლების შესახებ ცოდნის გავრცელებას, მეცნიერთა და პრაქტიკოსთა კომუნიკაციას, სამეცნიერო და აკადემიური კვლევების განვითარებას, მიღებული შედეგების შესახებ ინფორმაციის გავრცელებასა და მათ პრაქტიკულ გამოყენებას, ასევე საქართველოში ბილინგვური განათლების, როგორც მეცნიერების ინტერდისციპლინარული დარგის განვითარებას, ამ სფეროში მოღვაწე მეცნიერთა და პრაქტიკოსთა ინტეგრაციას და  მულიტილინგვური განათლების პროგრამების ზოგადი განათლების სისტემაში დანარგვის ეფექტიანობას. 

სამეცნიერო-საგანმანათლებლო ჟურნალი "ბილინგვური განათლება"

ჟურნალი ,,ბილინგვური განათლება’’

ჟურნალი გამოიცემა ეუთოს ეროვნულ უმცირესობათა უმაღლესი კომისრის ოფისის მხარდაჭერით პროექტის "მულტილინგვური განათლების რეფორმის მხარდაჭერა საქართველოში" ფარგლებში.

  • მზია წერეთელი 
  • იოსტ გიპერტი
  • შალვა ტაბატაძე
  • ბრიგიტა შილინა
  • ნინო შარაშენიძე
  • რუბენ ენუქაშვილი
  • კახა გაბუნია